Player Battle 1 Battle 2 Battle 3 Battle 4 Battle 5 Penalty Score
1 SOWA 3
1445
THORASH
6
3248
VYTAUTAS
2
918
THORASH
5
1818
THORASH
4
1930
AMARELL
0

20
9359

2 AMARELL 4
2164
PROFI
2
623
THORASH
5
2234
VYTAUTAS
5
1818
THORASH
2
690
SOWISZCZURKA
0

18
7529

3 PROFI 2
1344
AMARELL
2
623
THORASH
2
918
THORASH
6
3400
VYTAUTAS


0

12
6285

4 THORASH 3
787
VYTAUTAS
4
1356
AMARELL
4
1902
PROFI
1
360
SOWISZCZURKA
0
376
VYTAUTAS
0

12
4781

5 VYTAUTAS 3
1445
THORASH
0
610
SOWISZCZURKA
1
200
AMARELL
0
440
PROFI
6
2688
THORASH
0

10
5383